Ratans byalag

  • Alla i byn är automatiskt medlemmar i byalaget: de som är skrivna och boende i byn eller har fastighet här. Boende i närområdet kan ansöka om medlemskap som är gratis. En medlem ska stödja föreningens syfte. 

Byalagets syfte och ändamål enligt stadgarna är 

  • ta tillvara och utveckla Ratan för invånarnas trivsel, och öka möjligheterna att bo och verka i byn
  • främja kunskap om och intresse för byn, samt bevara byns särprägel
  • skapa aktiviteter för sammanhållning och trivsel

Byalagets styrelse är byarådet som väljs på årsmöte varje år. Byarådet företräder byn i kontakt med myndigheter, bevakar föreningens intressen och handhar dess angelägenheter, samt beslutar i olika ärenden å föreningens vägnar. 

Ordförande i byarådet (2021) är Ulla Zackrisson.